Förstudie: Geoenergi i Kina
Gribbylund
forsmark 2

Anläggningsdata
Byggnaden Berglager & kontor
Effektbehov(värme) 1320 kW
Effektbehov(kyla) 720 kW


Förstudie: Energicentral för slutförvar i Forsmark

LAFOR genomförde en förstudie åt Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Syftet var att undersöka möjligheterna med en anläggning för värmning, kylning och avfuktning av radioaktivt slutförvar i Forsmark. Studien var inriktad mot områden där radioaktivt driftsavfall SFR1 (låg/medelaktivt avfall) förvaras samt möjligheten med anläggning för framtida förvaring av avfall SFR2.